Beyond Border – Deklaratë për shtyp 2

Pertej Kufijve – Futja e konceptit te turizmit “te mencur” dhe ekonomise se ndare me te tjeret

Studime nderkufitare promovojne vlerat turistike ne Diber, Mat, Klos and Bulqize si pjese e turizmit nderkufitar midis Shqiperise dhe Maqedonise se Veriut.

Projekti “PERTEJ KUFIJVE – FUTJA E KONCEPTIT TE TURIZMIT “TE MENCUR” DHE EKONOMISE SE NDARE ME TE TJERET” i mbeshtetur nga BE ka prodhuar 8 studime te rendesishme qe promovojne vlerat kulturore, natyrore, historike turistike te zones nder-kufitare qe perfshin zonen Jugore te Maqedonise se Veriut dhe zonen Verilindore te Shqiperise.

Studim për Qendrueshmerine e Turizmit ne Rajonin Nder-kufitar Maqedoni e Veriut-Shqiperi, ne te cilin fokusi eshte vene nga njera ane tek influenca e turizmit tek qendrueshmeria, si dhe tek mundesite per te perdorur praktika te qendrueshme ne aktivitetet e turizmit ne anen tjeter. Home buyers purchase properties in whatever condition, making them a good alternative for speedy home sales. Visit https://www.sellmyhousefast.com/we-buy-houses-connecticut/how-to-sell-a-hoarder-house-connecticut/.

Study on Sustainability of tourism in CBC region NMK-AL

Kliko ose prek për të hapur dokumentin

Studim i Trashegimise Kulturore dhe Natyrore ne Rajonin Nder-kufitar Maqedoni e Veriut-Shqiperi, ne te cilen eshte kryer nje analize e thelle duke vleresuar trashegimnine kulturore dhe natyrore dhe mundesite qe ofron turizmi. Ne kete studim moren pjese 389 antare te komuniteteve te Rajonit Nder-kufitar Maqedoni e Veriut-Shqiperi.

Study on Cultural and natural heritage in CBC region NMK-AL

Kliko ose prek për të hapur dokumentin

 

Studim rreth Ofertes se Sherbimeve te Disponueshme Turistike ne Rajonin Nder-kufitar Maqedoni e Veriut-Shqiperi, ku fokusi ishte tek statusi aktual dhe potencialet e turizmit (ne lidhje me llojet e sherbimeve dhe produkteve, perdorimin e tregtimit ne internet, ciklin e jetes se sherbimeve dhe produkteve te turizmit, infrastruktura rrugore, etj.).

Study on Supply of available tourist services and tourism potential in CBC region NMK-AL

kliko ose prek për të hapur dokumentin

Studim rreth Profilit te turisteve vendas dhe atyre te huaj ne Rajonin Nder-kufitar Maqedoni e Veriut-Shqiperi, si dhe nevojave dhe preferencave te tyre, ku eshte realizuar nje analize e thelluar (nepermjet analizes se karakteristikave socio-demografike, motivimeve dhe pritshmerive nga udhetimi, eksperiencave te pergjithshme, faktoreve qe influencojne zgjedhjen e destinacionit, aktivitetet e realizuara gjate qendrimit ne zone me pushime, etj.).

Study on Profile of domestic and international tourists in CBC region NMK-AL

kliko ose prek për të hapur dokumentin

Studim rreth segmentimit te turizmit dhe profilizimin e segmenteve te turizmit ne Rajonin Nder-kufitar Maqedoni e Veriut-Shqiperi, ku u realizuar nje analize e thelluar me qellimin per te kuptuar profilet e ndryshme dhe segmentimet specifike te tregut te turizmit ne Rajonin Nder-kufitar Maqedoni e Veriut-Shqiperi.

Study on market segmentation and profiling tourists in CBC region

kliko ose prek për të hapur dokumentin

Studim lidhur me Bashkepunimin e Paleve te Interesuara dhe Analizen e Benchmarking ne kuadrin e Rajonin Nder-kufitar Maqedoni e Veriut-Shqiperi. Ketu u analizuan aspekte te ndryshme si per shembull: llojet e paleve te interesuara, roli i tyre ne sektorin e turizmit dhe bashkepunimi ekzistues nepermjet nje studimit shkencor, perdorimi i te dhenave sekondare (strategjive kombetare dhe rajonale, raporteve, planeve te zhvillimit, planeve te veprimit per turizmin dhe/ose zhvillimin ekonomik, etj).

Study on Stakeholder Collaboration and Benchmarking Analysis Within the Framework of the CBC Region NMK-AL

kliko ose prek për të hapur dokumentin

Analiza SWOT dhe Shqyrtimi i Dokumentave dhe Raporteve ne Nivel Kombetar qe kane te bejne me Planet e Turizmit ne kuadrin e Strategjise se Zhvillimit Nder-kufitar nepermjet vezhgimit te impaktit socio-mjedisor dhe ekonomik te politikave kombetare dhe legjislacionit ne fuqi ne favor te zhvillimit te turizmit ne rajonin nder-kufitar.

SWOT Analysis and Review of the National Level Documents and Reports Relevant to the Tourism Plans within CBC Development Strategy

kliko ose prek për të hapur dokumentin

Studimi rreth Aspekteve Kryesore te Turizmit Europian; Tendencat dhe Perspektivat e Turizmit. Studimi mori ne shqyrtim tendencat e politikave te turizmit ne vendet e BE-se te cilat po shnderrohen ne instrument ate rendesishme te politikave te qendrueshme ekonomike si ne vendet e zhvilluara, ashtu edhe ne ato ne zhvillim. Tendenca eshte pjese e nje zhvillimi me te gjere si per Shqiperine ashtu edhe per Maqedonine e Veriut, duke filluar nga shoqeria e orientuar-drejt-prodhimit, tek nje e tille e orientuar-drejt sherbimeve, ne te cilat teknologjia e informacionit dhe komunikimit luan nje rol vendimtar.

Study on Benchmarking European Tourism: Tourism Trends and Prospects

kliko ose prek për të hapur dokumentin

Studimet krijojne nje baze te shendoshe informacion dhe njohurish per te ndertuar urat e bashkepunimit turistik midis dy vendeve qe do te pasojne me identifikimin e 20 experiencave turistike Shqiptare nga Mati, Bulqiza, Klosi dhe Dibra per tu promovuar me tej nepermjet platformes online ‘pepole to people” qe po nderton ky projekt.

Objektivi i pergjithshem i ketij projekti eshte futja e konceptit te zhvillimit te turizmit “te mencur” bazuar tek nje perdorim me inovativ dhe eficent te burimeve tona aktuale kulturore dhe natyrore si dhe te kapitalit njerezor ekzistues. Kjo do sillte si rezultat mundesi me te medha biznesi per ofruesit vendas te sherbimeve turistike, nje numer me te madh turistesh ne rajon si dhe do te gjeneronte punesim.

Organizata lider eshte nga Organizata e Zhvillimit Lokal nga Struga www.ldastruga.org

Partneret jane: nga pala e Maqedonise se Veriut: Instituti per Kerkime ne Mjedis, Inxhineri Civile dhe Energji ne Shkup, www.iege.edu.mk; nga pala Shqiptare Biologet e Shqiperise, www.biologet-al.com si dhe Bashkia Mat, www.bashkiamat.gov.al

Per informacione te metejshme nga pala Shqiptare lutemi kontaktoni ne: [email protected], Ardian Maci Cel: 067 2023 612

Kiko këtu për të shkarkuar dokumentin në format docx

Similar Posts:

    None Found